צו עיכוב יציאה מהארץ

במסגרת ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי בני הזוג, ישנה חשיבות עליונה לסעדים הזמניים מביהמ"ש כדוגמת צו עיכוב יציאה מהארץ.

צו עיכוב יציאה מן הארץ הנו סעד החוזר על עצמו בהרבה מקרים כאשר מטרתו לעכב את יציאתו מן הארץ של הנתבע / ת על מנת שיתאפשר לקבל את הסעדים הסופיים המתבקשים בתביעה שהוגשה.

כך לדוגמא ניתן להגיש צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תיק גירושין , כאשר מטרת צו עיכוב היציאה מן הארץ במקרה זה הנה להבטיח את הגט.

צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תביעת מזונות , מטרתה להבטיח תשלום המזונות של הילדים או של האישה לאחר שאלה יפסקו.

חשוב לציין כי מבחינה פרקטית לא ניתן להגיש בקשת צו עיכוב יציאה מהארץ כסעד ביניים באם לא הוגשה תביעה עיקרית.

צד המבקש להגיש בקשת צו עיכוב יציאה מן הארץ ולקבל את הצו בפועל כנגד הנתבע לא יכול לעשות זאת רק אם הגיש כנגדו תביעה ורק במסגרת תביעה שהוגשה כנגדו יוכל להגיש צו עיכוב יציאה מן הארץ כאמור.

לפני שמגישים בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ חשוב להדגיש יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

א.         בקשת צו עיכוב יציאה מן הארץ צריכה להיות מבוססת מבחינה עובדתית כי ישנו חשש שהנתבע אכן יברח את גבולות הארץ ולא ישוב , לצמיתות.

צד המגיש עיכוב יציאה מן הארץ רק כדי להכביד על הצד השני מבלי שהוכיח שהצד שכנגד יברח לצמיתות לא רק שלא יצליח בבקשתו , הוא צפוי אף לשלם הוצאות משפט בגין בקשת סרק זו.

ב.         יש לקחת בחשבון כי לפני שמגישים צו עיכוב יציאה מן הארץ, בבית המשפט למשפחה התנאי להנפקת הצו הנו הפקדת ערבות עצמית ו/או ערבות צד ג' ולעיתים גם הפקדת עירבון.

במקרים רבים נדרשים אף להפקיד כספים במזומן בקופת ביהמ"ש, עניין שמבקש הצו (צו עיכוב יציאה מן הארץ ו/או צו עיקול ) אינו מודע לכך בתחילת ההליך וכאשר הוא מקבל את החלטת צו עיכוב היציאה ו/או העיקול, אינו יכול לבצעו הלכה למעשה לאור חוסר האפשרות להפקיד את הערבות הנדרשת.

במקרים בהם צד המבקש עיכוב יציאה מהארץ או צו עיקול הינו חסר אמצעים, מוטב שיחד עם הבקשה שהוא מגיש, תוגש בקשה נפרדת לפטור אותו מהפקדת עירבון כספי ולהסתפק בהפקדת כתב ערבות עצמי או של צד ג'.

לצורך כך יש להיוועץ עם עוה"ד ולחשוב קודם להגשת בקשות מעין אלה אם לא ניתן לארגן את הערבויות כפי שיבקש ביהמ"ש.

"טיפ":  הגשת בקשת עיכוב יציאה מן הארץ בבית הדין הרבני או צווי עיקול שם, הינה הליך פשוט יותר שכן בבית הדין הרבני לא נדרשים להפקדת ערבויות כתנאי לקבלת הצו מבחינה פרקטית הלכה למעשה, הצו ניתן במעמד צד אחד ונחסך זמן רב.

כאשר ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ, חשוב מאוד באופן מייד באופן פיזי למשטרת הגבולות על מנת שצו עיכוב היציאה מן הארץ יירשם בפועל ואין להסתפק בקבלת הצו מבית המשפט ו/או מבית הדין הרבני.

לאחר שבוצע הרישום של צו עיכוב היציאה מן הארץ במשטרת הגבולות, ישנה חובה להגיש את הבקשה וההחלטה על כל נספחיה לצד שכנגדו הוצא צו עיכוב היציאה מן הארץ על מנת ליידע אותו ועל מנת שלא לגרום לא לנזק במידה ותכנן באותם ימים יציאה לחו"ל.

בדרך כלל , בית המשפט קובע דיון במעמד הצדדים בכל הקשור בבקשת עיכוב יציאה מהארץ בתוך מספר ימים ואילו בבית הדין הרבני לא נקבע דיון אלא אם כן הצד שהוצע כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ מבקש דיון  בעניין.