הגדלת/הקטנת מזונות ילדים

לא אחת פוסק בית המשפט מזונות עבור הקטינים לאחר שנבחנו מלוא צורכיהם – וזאת, בין היתר, לאור רמת השתכרות האב והאם.

מטבע הדברים מושא המזונות הוא עניין דינמי הנתון לשינויים.

לעתים חלים שינויים בהכנסות הצדדים, במצבם הרפואי, במצבם האישי ו/או בצורכי הקטינים, וכך נהיית הפסיקה פחות רלוונטית.

במקרים כאלה זכות האב או האם לפנות לבית המשפט או לבית הדין, לפי העניין, ולבקש הגדלת/הפחתת המזונות לאור שינוי הנסיבות המהותי.

"שינוי נסיבות מהותי" הוא מושג, שהוצק בתוכן על-ידי הפסיקה.

לא כל שינוי נסיבות ייחשב כשינוי נסיבות מהותי, שבעקבותיו תביא הפסיקה לשינוי בפסק דין/החלטה שניתנה.

ניתן לומר, כי שינוי במצב הרפואי של מי מהילדים או של מי מהצדדים (הבעל או האישה), שמביא לשינוי בהכנסותיהם או לדרישה מוגברת בכל הקשור לצורכי הילדים, מהווה שינוי נסיבות מהותי, ובגינו אכן יתערב בית המשפט ויביא להפחתת/הגדלת המזונות לפי העניין.

הפחתה משמעותית ברמת השכר מוכרת אף היא כשינוי נסיבות מהותי להפחתת סכום המזונות – אם כי יש לזכור, כי בכל מקרה לא יפחית בית המשפט מתחת לסכום המינימלי שנקבע בפסיקה לתשלום מזונות הקטינים לצורכיהם ההכרחיים.

מכאן שגם אם יש שינוי נסיבות מהותי, ראוי לתת את הדעת אם להגיש את התביעה ולהוציא כספים עבור ניהול ההליך המשפטי, שעה שממילא פסק דין/ההחלטה חייבו את האב אך ורק בצורכיהם ההכרחיים של הקטינים.

שינוי במצבו האישי של הבעל, כגון נישואין שניים והבאת ילדים נוספים לעולם, אינו מוכר על-ידי הפסיקה כשינוי נסיבות מהותי, המצדיק התערבות שיפוטית להפחתה.

מזונות קטינים שנקבעו בהסכם

ראוי להדגיש: אם המזונות הוסדרו בתוך הסכם גירושין שנערך בין בני הזוג, אין צורך להגיש תביעה להגדלת מזונות לצורך הגדלת המזונות הקבועים בהסכם; שכן הפסיקה קבעה כי הילדים אינם צד להסכם, והסכמת ההורים בכל הקשור למזונות ילדים אינה מחייבת את הקטינים. כך ניתן להגיש תביעה עצמאית לחלוטין למזונות בלי להוכיח שינוי נסיבות מהותי, שאירע מיום ההסכם ועד ליום התביעה.

לעומת זאת, אם האב מבקש להפחית מזונות מסכום המזונות הקבוע בהסכם, יהיה עליו להוכיח שינוי נסיבות מהותי כדי להצדיק התערבות שיפוטית שתביא להפחתת מזונות.