קריטריונים לפסיקת מזונות אשה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

בית המשפט העליון קבע שלושה קריטריונים בסיסיים, המובאים בחשבון בעת פסיקתו בעניין מזונות לאישה ולקטינים, והם: "הכנסה בפועל", "פוטנציאל השתכרות", "הלכת פרייס".

יש לזכור: בבוא בית המשפט לחייב בעל או אב במזונות אשתו או ילדיו, יובאו בחשבון לא רק הכנסתו בפועל, כי אם פוטנציאל השתכרות!

כך, לדוגמה, אם יטען ראובן בבית המשפט כי הוא מובטל ואין לו כל הכנסה, יבחן בית המשפט את פוטנציאל השתכרותו לפי כישוריו, כלומר: האם הוא בעל השכלה ו/או תעודה מקצועית ו/או כישורים אחרים. כן תיבחן רמת השתכרותו בעבר, המלמדת על פוטנציאל השתכרותו.

בהתאם להלכות, שנקבעו בבית המשפט העליון (הלכת "פרייס"), יביא בית המשפט בחשבון גם את רכושו של האב או הבעל כאחד הקריטריונים לתשלום מזונות.

כך, לדוגמה, אם יש לראובן מחצית הזכויות בדירה ו/או כספים בבנקים ו/או נכסים אחרים, הם בהחלט יכולים להוות בסיס לחיוב מזונות אשתו או ילדיו.