מה כוללים מזונות אשה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

מזונות האישה כוללים את כל הוצאותיה השוטפות, לרבות הוצאות הכלכלה, המדור, אחזקת המדור (ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד הבית ועוד), הבריאות, הנסיעות, הביגוד, הקוסמטיקה, הוצאות הנופש והבילויים, וכן את שכר טרחת עורך-הדין שאליו היא פונה.

ראוי לציין, כי מזונות האישה אינם כוללים רק את ההוצאות בנות הערך הכספי, כמתואר לעיל, אלא גם כל טובת הנאה אחרת, שאליה הורגלה האישה – לדוגמה: שימוש ברכב.

אישה, שהורגלה לנסוע ברכב המשפחתי או ברכבה באופן בלעדי, זכאית לעתור למתן סעד, אשר ישמור את המצב הקיים במסגרת תביעת המזונות.

מזונות האישה כוללים גם את זכאותה ל"מדור שקט ושליו" – מונח השגור בפיהם של עורכי-הדין המתמחים בתחום. עניינו: מתן צו מניעה, שיאסור על בן-הזוג להטריד את האישה בכל דרך שהיא, עד כדי איסור כניסה לבית, כדי לשמור על השקט והשלווה שלהם היא זכאית בביתה, כאמור מכוח זכותה למזונות במובנם הרחב (בעניין זה ראו הרחבה בנושא "צווי הרחקה".

טיפ

כאשר מוגשת תביעת מזונות, שימו לב שבסעדים בכתב התביעה מפורטים לא רק התשלום החודשי המבוקש, כי אם גם עתירה לשימוש ברכב, לצו מניעה (אם יידרש הצו בהמשך ההליכים) וכן כל סעד אחר; שכן אם לא יידרש, לא ניתן יהיה לעתור לו במסגרת ההליך בתובענה זו.