חוזה גירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי הוראות החוק יחולו על מערכת היחסים הרכושית של בני הזוג אלא אם כן קיים חוזה גירושין בין בני הזוג, או אז הוראות חוזה הגירושין הם שיקבעו את ההסדר הרכושי שבין בני זוג.

הגדרת המושג "חוזה גירושין"

לפני שיובהרו ההליכים הנדרשים לצורך אישור הסכם ממון , שינויו , ביטולו או אכיפתו – ראשית יש לבחון האם בכלל מדובר בחוזה גירושין .

מרבית הציבור נוטה לחשוב כי כל הסכם שהושג על ידי בני זוג הנו חוזה גירושין אך לא כך הם פני הדברים.

ישנה חשיבות מרובה לבחון ראשית האם בכלל מדובר בחוזה גירושין אם לאו.

הנפקות המשפטית הנה כי במידה שאכן מדובר בחוזה גירושין הרי שהסכם זה יהיה תקף רק אם אושר על פי הכללים שיובהרו להלן.

במקרה שאין מדובר בחוזה גירושין כהגדרתו על פי חוק , ההסכם יהיה תקף לכל דבר ועניין ולא תידרש כלל אישורו בפני ערכאה מוסמכת לצורך אכיפתו.

מהו אפוא חוזה גירושין?

הפסיקה קבעה כי חוזה גירושין הנו הסכם הצופה פני עתיד והמסדיר את יחסי בי הזוג למקרה של פקיעת נישואין קרי, למקרים של גירושין או מוות.

במקרים רבים נערכים הסכמים בין בני זוג שאינם צופים פני עתיד כלל ואינם מסדירים את ענייני חלוקת הרכוש למקרה של גירושין לדוגמא אלא מדובר בהסכמים שגרתיים הנעשים עם צדדים שאינם בני משפחה ולפיכך הסכמים אלה אינם דורשים את אישורו של ביהמ"ש והם תקפים לכל דבר ועניין.

דוגמא לכך הנה הסכמת בני זוג להעברת דירה על שם מי מבני הזוג תוך שבהסכם זה בני הזוג כלל לא מתייחסים למקרה של גירושין ומקרים כאלה מגיעים לשולחנו של ביהמ"ש לעיתים תכופות.

במקרים אלה כאמור , לא תעמוד הטענה למי מהצדדים שהסכם זה לא אושר על ידי ביהמ"ש על פי כללי אישורו של חוזה גירושין וממון על מנת להפקיע ממנו כל תוקף.

הסכם זה יהיה תקף לכל דבר ועניין וניתן יהיה לתבוע את ההתחייבויות הנובעות ממנו.

רק הסכם הצופה פני עתיד לקראת גירושין הנו הסכם ממון הדורש את אישורה של הרשות המוסמכת כמפורט להלן.

היכן לאשר ההסכם

חוזה גירושין בין בני זוג חייב להיות בכתב ומאושר על די ביהמ"ש או ביה"ד.

במקרה שחוזה גירושין והממון נחתם קודם הנישואין – ההסכם חייב להיות מאושר על ידי רשם הנישואין ו/או נוטריון.

העדר אישור ההסכמים אצל הגורם המוסמך (ביה"ד, ביהמ"ש, נוטריון או רשם הנישואין לפי העניין) לא יביא לתקפותו של ההסכם.

חוזה גירושין כזה לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לתבוע אכיפתו בביהמ"ש ו/או לקבל סעדים מכוחו.

שינוי חוזה גירושין

צד לחוזה גירושין המבקש לשנות סעיף מסעיפי חוזה גירושין וממון שאושר, חייב השינוי אף הוא להיות מאושר על ידי אותה ערכאה שאשרה אותו מלכתחילה.

לא ניתן לבצע שינויים בהסכם מבלי שביהמ"ש / ביה"ד אישר אותו כמו כל הסכם אחר.

ביטול חוזה גירושין

תביעה לביטול חוזה גירושין תוגש אצל אותה ערכאה שאישרה אותו.

אם ביה"ד הרבני אישר חוזה גירושין ונתן לו תוקף של פס"ד, אין לביהמ"ש לענייני משפחה סמכות לדון בביטולו ועל התובע להגיש תביעתי זו בביה"ד וכן להפך.

העילות לביטול חוזה גירושין הנם ב- 2 מישורים:

האחד-    עילות לביטול חוזה גירושין מכוח דיני החוזים הכלליים כגון: הטעיה, טעות, עושק, תרמית שכן חוזה גירושין כמוהו ככל הסכם אחר.

הסטטיסטיקה מלמדת כי אחוזי ההצלחה בתביעות לביטול הסכם אינם גבוהים שכן לאחר שביהמ"ש וידא כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצון חופשי בהבינו תכנו ומשמעותו- צריכים להביא טענות כבדות משקל מתחום דיני החוזים כדי להביא לביטולו.

צד הטוען לעושק או תרמית יידרש לפרט היטב את עילתו ולא להסתפק  אמירה כללית.

האחר-  עילות לביטול פסה"ד.

חוזה גירושין שאושר על ידי ביהמ"ש/ ביה"ד הרבני כמוהו ככל פסה"ד אחר והעובדה שהוא הושג בהסכמה אינה משנה את העובדה כי מדובר בפסה"ד לכל דבר ועניין.

לאור העובדה כי מדובר אפוא בפסה"ד הרי שהעילות הקנויות לביטול פס"ד על פי חוק יחולו גם על מקרה זה ולפיכך באם פסה"ד לוקה בחסר, ניתן להגיש ערעור על פסק הדין ולהביא לביטולו.

דוגמא קלאסית לערעור על פסק דין שאישר חוזה גירושין הנה אופן האישור שנעשה על ידי ביהמ"ש קרי, האם אכן ההסכם הוקרא לצדדים וביהמ"ש אישר אותו על פי הוראות חוק יחסי ממון ונתן לו תוקף של פס"ד על פי יתר הוראות החוק.

תקנה 258 כו' קובעת:

"258 כו'. אישור הסכם בענייני משפחה :

הוגשה תובענה לאישור הסכם או לשינוי הסכם בעניין משפחה לפי סעיף 3 (ג) לחוק, יסביר ביהמ"ש לבעלי הדין לפני אישור ההסכם את משמעות הוראות ההסכם ויברר שהם ערכו אותו בהסכמה חופשית".

אכיפתו של חוזה גירושין

חוזה גירושין אושר על ידי ביהמ"ש אך צד להסכם אינו מקיים אותו.

במקרה זה, הצד המעוניין לאכוף את הוראות חוזה גירושין יוכל להגיש תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה לאכיפתו.

לציין כי במקרה זה כי בשונה מתביעה לביטול חוזה גירושין שהפסיקה קבעה בעניין זה כי תביעה זו תוגש לאותה ערכאה שאישרה את ההסכם הרי שתביעה לאכיפת הסכם הנה בסמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה גם אם זה אושר בביה"ד הרבני (למעט אם ישנה הוראה מפורשת בעניין זה בהסכם).

"אזהרה" : המה גם שבחוזה גירושין מסוכם בין הצדדים כי הבעל מתחייב להסדיר את הגט על פי אותו הסכם וביהמ"ש אף אישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פס"ד, אין ההסכם מחייב את הבעל ליתן את הגט בפועל ולא אחת נתקלים בתופעות בהם הסכמי גירושין מאושרים על ידי ביהמ"ש אך בפועל הגט אינו מבוצע.

כדי להבטיח את סידור הגט כפי כל יתר התנאים המופיעים בהסכם המאושרים על ידי ביהמ"ש ישנם מספר אפשרויות כאשר אחת מהן היא לאשר את הסכם הממון בביה"ד הרבני במועד סידור הגט בפועל תוך הדגשה כי כל העניינים הנובעים מחוזה גירושין יהיו בסמכות ביהמ"ש במקרה של מחלוקת.

אפשרות נוספת הנה לקבוע כי חוזה גירושין יכנס לתוקפו אך ורק ביום סידור הגט בפועל.

ישנן אפשרויות נוספות להבטחת סידור הגט ואולם כל מקרה צריך להיבחן לגופו אך כאמור חשוב לדעת כי אין באישור חוזה גירושין משום הבטחת סידור הגט בפועל.