שינוי וביטול הסכם ממון

שינוי הסכם ממון

אם מבקש צד להסכם לשנות סעיף מסעיפי הסכם ממון שאושר, חייב גם השינוי להיות מאושר על-ידי אותה ערכאה, שאישרה אותו מלכתחילה.

לא ניתן לבצע שינויים בהסכם בלי שבית המשפט / בית הדין אישר אותו כמו כל הסכם אחר.

ביטול הסכם ממון

תביעה לביטול הסכם ממון תוגש אצל אותה ערכאה שאישרה אותו.

אם בית הדין הרבני אישר הסכם ממון ונתן לו תוקף של פסק דין, אין לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בביטולו, ועל התובע להגיש תביעתי זו בבית הדין; וכן להפך.

העילות לביטול הסכם הן ב-2 מישורים:

האחד:   עילות לביטול הסכם מכוח דיני החוזים הכלליים, כגון הטעיה, טעות, עושק, תרמית, שכן הסכם גירושין כמוהו ככל הסכם אחר.

הסטטיסטיקה מלמדת, כי אחוזי ההצלחה בתביעות לביטול הסכם אינם גבוהים, שכן לאחר שבית המשפט וידא כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצון חופשי בהבינם את תוכנו ומשמעותו, עליהם להביא טענות כבדות משקל מתחום דיני החוזים כדי להביא לביטולו.

צד, הטוען לעושק או תרמית, יידרש לפרט היטב את עילתו – ולא להסתפק באמירה כללית.

האחר:   עילות לביטול פסק הדין.

הסכם ממון, שאושר על-ידי בית המשפט/בית הדין הרבני – כמוהו ככל פסק דין אחר. השגתו בהסכמה אינה משנה שמדובר בפסק הדין לכל דבר ועניין.

מכיוון שמדובר אפוא בפסק דין, יחולו העילות הקנויות לביטול פסק דין על-פי חוק גם על מקרה זה. לפיכך אם פסק הדין לוקה בחסר, ניתן להגיש עליו ערעור ולהביא לביטולו.

דוגמה קלאסית לערעור על פסק דין, שאישר הסכם ממון, היא אופן האישור שנעשה על-ידי בית המשפט, דהיינו: האם ההסכם אכן הוקרא לצדדים ובית המשפט אישר אותו על-פי הוראות חוק יחסי ממון ונתן לו תוקף של פסק דין על-פי יתר הוראות החוק.

תקנה 258 כו' קובעת:

"258 כו'. אישור הסכם בענייני משפחה:

הוגשה תובענה לאישור הסכם או לשינוי הסכם בעניין משפחה לפי סעיף 3 (ג) לחוק, יסביר בית המשפט לבעלי הדין לפני אישור ההסכם את משמעות הוראות ההסכם ויברר שהם ערכו אותו בהסכמה חופשית".