אכיפתו של הסכם ממון

קורה שהסכם ממון אושר על-ידי בית המשפט – אך צד להסכם אינו מקיים אותו.

במקרה זה יוכל הצד, המעוניין לאכוף את הוראות ההסכם, להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לאכיפת ההסכם.

יש לציין, כי בשונה מתביעה לביטול הסכם – שבעניינה קבעה הפסיקה כי תוגש לאותה ערכאה שאישרה את ההסכם – התביעה לאכיפת הסכם היא בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה – גם אם אושר בבית הדין הרבני (למעט אם יש בעניין זה בהסכם הוראה מפורשת).

"אזהרה": הגם שבהסכם גירושין מסוכם בין הצדדים כי הבעל מתחייב להסדיר את הגט על-פי אותו הסכם – ובית המשפט אף אישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פסק דין – אין ההסכם מחייב את הבעל ליתן את הגט בפועל; ולא אחת נתקלים במקרים, בהם הסכמי גירושין מאושרים על-ידי בית המשפט – אך בפועל הגט אינו מבוצע.

כדי להבטיח את סידור הגט כמו את כל יתר התנאים, המופיעים בהסכם והמאושרים על-ידי בית המשפט, יש כמה אפשרויות: אחת מהן היא לאשר את הסכם הממון בבית הדין הרבני במועד סידור הגט בפועל, תוך הדגשה כי במקרה של מחלוקת יהיו כל העניינים הנובעים מההסכם בסמכות בית המשפט.

אפשרות נוספת היא לקבוע, כי ההסכם ייכנס לתוקפו אך ורק ביום סידור הגט בפועל.

קיימות אפשרויות נוספות להבטחת סידור הגט, אולם כל מקרה צריך להיבחן לגופו. כאמור, חשוב לדעת כי אין באישור הסכם הגירושין משום הבטחת סידור הגט בפועל.