הסכמי ממון וגירושין

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי הוראות החוק יחולו על מערכת היחסים הרכושית של בני הזוג – אלא אם כן קיים הסכם בין בני הזוג. או-אז הוראות ההסכם – הן שיקבעו את ההסדר הרכושי שבין בני זוג.

הגדרת המושג "הסכם ממון"

לפני שיובהרו ההליכים הנדרשים לצורך אישור הסכם ממון, שינויו, ביטולו או אכיפתו, חשוב ראשית לבחון אם בכלל מדובר בהסכם ממון, אם לאו.

מרבית הציבור נוטה לחשוב, כי כל הסכם שהושג על-ידי בני זוג הוא הסכם ממון – אך לא כך הם פני הדברים.

הנפקות המשפטית קובעת כי אם אכן מדובר בהסכם ממון, יהיה הסכם זה תקף רק אם אושר על-פי הכללים שלהלן.

אם אין מדובר בהסכם ממון כהגדרתו על-פי חוק, יהיה ההסכם תקף לכל דבר ועניין, ולא יידרש כלל אישורו בפני ערכאה מוסמכת לצורך אכיפתו.

מהו אפוא "הסכם ממון וגירושין"?

הפסיקה קבעה, כי "הסכם ממון וגירושין" הוא הסכם, הצופה פני עתיד והמסדיר את יחסי בני הזוג למקרה של פקיעת נישואין, כלומר למקרים של גירושין או מוות.

במקרים רבים נערכים בין בני זוג הסכמים,שאינם צופים כלל את פני העתיד ואינם מסדירים את ענייני חלוקת הרכוש למקרה של גירושין. לדוגמה: מדובר בהסכמים שגרתיים, הנעשים עם צדדים שאינם בני משפחה. לפיכך הסכמים אלה אינם דורשים את אישורו של בית המשפט, והם תקפים לכל דבר ועניין.

דוגמה לכך היא הסכמת בני זוג להעברת דירה על שם מי מהם, אך בהסכם זה אין בני הזוג מתייחסים כלל למקרה של גירושין. מקרים כאלה מגיעים לשולחנו של בית המשפט לעתים תכופות.

כאמור, במקרים אלה לא תעמוד הטענה למי מהצדדים – שהסכם זה לא אושר על-ידי בית המשפט על-פי כללי אישורו של הסכם ממון על מנת להפקיע ממנו כל תוקף.

הסכם זה יהיה תקף לכל דבר ועניין, וניתן יהיה לתבוע את ההתחייבויות הנובעות ממנו.

רק הסכם, הצופה פני עתיד לקראת גירושין, הוא הסכם ממון, הדורש את אישורה של הרשות המוסמכת, כמפורט להלן.