דיני גירושין

סוגיה מרכזית העולה על הפרק בתיקי משפחה הם דיני גירושין המקנות אפשרות למי מבני הזוג לקבל פס"ד לגירושין.

שלא כמו דתות אחרות הרי שבמסגרת דיני הגירושין בדת היהודית, נבחרה דרך ביניים להתרת נישואי בני הזוג.

אם על פי הדת הקתולית, הנישואין הנם נצחיים ובלתי ניתנים להתרה (ומכאן המושג "נישואין קתולים") ולעומת זאת על פי הדת המוסלמית המאפשרת את הקצה האחר לגמרי לגרש את האישה גם ללא הסכמתה על ידי הבעל הרי שהדת היהודית בחרה את דרך הביניים.

דיני הגירושין על פי הדת היהודית מאפשרת למי מהצדדים להגיש לביה"ד המוסמך תביעה לגירושין וזו תתקבל באם התובע יוכיח אחת מעילות  הגירושין הקנויות לו על פי ההלכה.

דיני הגירושין מקנים עילות הגירושין על פי ההלכה היהודית אשר מחולקות ל- 4 סוגים

כאשר בחלקן  עילות אובייקטיביות ובחלקן סובייקטיביות אישיות.

א.            העדר אפשרות להביא ילדים.

העילה הראשונה שדיני גירושין מקנה , הנה עילה הניתנת להוכחה מבחינה אובייקטיבית היא כי האישה אינה מסוגלת להביא ילדים וזאת למרות שחלפו 10 שנים מיום הנישואין ונעשו כל המאמצים והניסיונות הרפואיים העומדים לרשות בן הזוג כדי למצות הבאת ילדים לעולם.

במקרה זה קובעים דיני הגירושין שעל פי ההלכה כי קמה עילת גירושין לבעל וזאת לנוכח העובדה כי הוא מחויב במצוות פריה ורבייה.

עילה זו מצד אחד נדרשת זמן רב לגיבושה אך מצד שני, קלה להוכחה באם קיימים אכן מסמכים רפואיים התומכים בטענת הבעל.

ב.            בגידה

דיני הגירושין מקנים עילה נוספת המאפשרת לבעל להתגרש מאשתו וזאת אף בכפיה הנה הוכחה כי האישה בגדה בבעלה יחד עם גבר זר.

על פי דיני הגירושין מרגע שהוכחה טענת הבעל כי האישה בגדה בו, הרי שבמקרה זה ביה"ד ייתן פס"ד לגירושין והאישה תפסיד את כל זכויותיה המגיעים לה מבעלה כגון כתובה ומזונות אישה.

יש להדגיש כי מידת הוכחת הבגידה על פי דיני הגירושין צריכה להיות ברמה גבוהה במיוחד והוכחה כי האישה מתרועעת עם גברים אחים מבלי הוכחת קיום יחסי אישות עימם יכולה אומנם להביא לפס"ד לגירושין אך בדרגה מופחתת שכן מדובר במקרה כזה "במעשה כיעור"  ולא בבגידה הדורשת הוכחת  "מכחול בשפופרת".

בעניין זה ראוי לתת דגש לאופיים הדתי של בני הזוג.

ההתייחסות למעשה כיעור של בני זוג השומרים על אורח חיים דתי תהא שונה מההתייחסות למעשה כיעור של בני זוג חילונים לדוגמא.

ג.             מום נסתר

דיני הגירושין מקנים טענה נוספת הקנויה למי מבני הזוג לצורך קבלת פס"ד לגירושין הנה טענת מום נסתר ו/או "מקח טעות".

טענה זו מבוססת על מקרים בהם צד מבני הזוג לא חשף לצד שכנגד קודם הנישואין בקשר למצבו הרפואי / נפשי.

לא אחת נתקלים בטענות של אחד הצדדים כי הוא לא ידע על מצבו הרפואי של בן זוגו וכי אם הוא היה יודע על כך טרם הנישואין הוא מתחתן עימו.

מקרים אלה מתייחסים בדרך כלל למומים נסתרים כגון: מחלת אפילפסיה, מחלות נפש וכיוצא באלה שאינם ניתנות לאבחנה כי אם בחלוף זמן.

מקרים אלה של  טענות אינן פשוטות להוכחה שכן יש צורך להוכיח כי אכן הצד שכנגד לא ידע על דבר מחלה עניין קשה להוכחה בדרך כלל.

יש להדגיש כי דיני גירושין , במקרה שבן זוג המשיך את חייו עם בת זוגתו ולהפך, הרי שהסיכוי לבסס את עילת הגירושין על עילת מקח טעות בחלוף שנים של נישואין, הנו קלוש ביותר מטבע הדברים שכן מעצם המשך החיים יחדיו הוא "סבר וקיבל" בלשון ההלכה.

ד.            התנהגות לא נאותה.

עילה נוספת שדיני גירושין מקנים הנה המבוססת על התנהגות של אחד מבני הזוג.

כאשר אחד מבני הזוג טוען ומבסס את עילת הגירושין שלו על התנהגות לא נאותה של בן זוגו אשר יכולה לכלול בין היתר אלימות מילולית , אלימות פיזית , התעמרות נפשית וכיוצא באלה הרי שבמקרים מסוימים ניתן יהיה לקבל פס"ד לגירושין המבוסס על עילה זו.

בשונה מיתר העילות ראוי להדגיש כי צד המבקש לבסס את טיעוניו על עילה זו הרי שלא בהכרח יינתן פס"ד לגירושין באם הצד שכנגד הוכיח שהוא שינה את דפוסי התנהגותו והוא מסכים אף ללכת ולקבל טיפול והדרכה.

במקרה כזה, הפרקטיקה מלמדת כי צד שהתנהג בהתנהגות לא נאותה והוא מוכיח בכנות כי הוא מבקש לשנות את התנהגותו ולקבל הדרכה מגורם מקצועי מוסמך שמונה על ידי ביה"ד הרבני , יכולה להביא לדחיית הבקשה לגירושין באם אכן ישנה כנות ושינוי אמיתי בהתנהגותו של בן הזוג / בת הזוג.

דיני גירושין וגט מעושה?

על פי דיני גירושין  הגט צריך להינתן מתוך רצון חופשי על ידי הבעל, במקרה שאין עילה לגירושין המחייבת את הבעל להתגרש.

לפיכך דיני גירושין קובעים כי באם הגט ניתן מתוך לחץ כזה או אחר ישנו חשש בכל הקשור לכשרות הגט ויכול שהוא יבוטל.

כך לדוגמא באם יוכיח הבעל כי הוא מסדיר את הגט רק משום שהוא צפוי לקנס כספי לתשלום בגין אי סידור גט יכול הדבר להתפרש כעילה להפיכת הגט לגט מעושה קרי, לגט שלא ניתן מתוך רצונו החופשי והגמור של הבעל ולכך ביה"ד לא ייתן יד ולא יסדיר את הגט עד שיוברר כי אכן הגט ניתן מתוך רצונו החופשי המלא של הבעל.

לפיכך לכן חשוב לא להכניס לתוך הסכמי גירושין סנקציות למקרה שלא יינתן הגט שכן סנקציות אלה עלולות להתפרש כעילה להפיכת הגט לגט מעושה.